Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai PRIEMONĖS TIKSLAS – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti (yra nustatytas neremiamų veiklų sąrašas).

Remiama veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje.

Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., savivaldybės centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. gyventojų. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove

 • Ne mažiau kaip į 80 proc. projekto veiklai įgyvendinti kuriamų naujų darbo vietų turi būti įdarbinti kaimo gyventojai ir šios darbo vietos išlaikytos iki kontrolės laikotarpio pabaigos.

PARAMOS DYDIS

Iki 200.000 Eur (priklausomai nuo naujai kuriamų darbo vietų skaičiaus)

PARAMOS LĖŠOS

Iki 50 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu neaktualus

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 • Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas (atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas).

 • Specializuota nauja technika ir (arba) įranga.

 • Speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui.

 • N kategorijos, N1 klasės motorinės transporto priemonės kroviniams vežti (išskyrus visureigius).

 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos).

 • Bendrosios išlaidos. 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris atitinka labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus ir yra įsikūręs bei registruotas kaimo vietovėje.

Pareiškėjas vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas:

 • Juridinio asmens – pardavimo pajamos praėjusiais finansiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio (bruto).

 • Fizinio asmens - ataskaitiniais metais deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

 • Numatant apgyvendinimo veiklos plėtrą - ataskaitiniais metais pareiškėjo pajamos iš apgyvendinimo veiklos turi būti ne mažesnės nei 12 minimalių mėnesinių algų suma.
 • Užsiimant stovyklaviečių veikla - ataskaitiniais metais deklaruotos pajamos iš stovyklaviečių veiklos sudaro ne mažiau nei 6 minimalios mėnesinės algos dydžius.

Fizinis asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.