Smart FDI

Smart FDI PRIEMONĖS TIKSLAS – pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

 1. Tiesioginės užsienio investicijos į mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą.

 2. Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra.

 3. Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Projektas turi atitikti bent vieną iš prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių:

 • Energetika ir tvari aplinka;

 • Sveikatos technologijos ir biotechnologijos;

 • Agroinovacijos ir maisto technologijos;

 • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;

 • Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos;

 • Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

PARAMOS DYDIS

MTEP veikloms - iki 3.000.000 Eur

MTEP infrastruktūrai - iki 6.500.000 Eur

Procesų ir organizacinių inovacijų diegimui - iki 500.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Moksliniams tyrimams:

Iki 80 proc.* - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 75 proc.* - vidutinės įmonės

Iki 65 proc.* - didelės įmonės

Eksperimentinei plėtrai:

Iki 60 proc.* - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 50 proc.* - vidutinės įmonės

Iki 40 proc.* - didelės įmonės

* Maksimalus intensyvumas galimas tik įgyvendinant projektą su partneriais!

MTEPI infrastruktūros įsigijimui:

Iki 45 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 35 proc. - vidutinės įmonės

Iki 25 proc. - didelės įmonės

Procesų ir organizacinių inovacijų diegimui:

Iki 50 proc. - labai mažos, mažos įmonės ir vidutinės įmonės

Iki 15 proc. - didelės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

iki 2020 lapkričio 30 d. (tęstinis kvietimas)

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

MTEP veikloms:

 • Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos.

 • MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos.

 • Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, išlaidos.

 • Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui.

 • MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos.

 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.

 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.

 • Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios įrangos nuomos išlaidos.

 • Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

 • Netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą.

MTEP ir inovacijų infrastruktūros įsigijimui:

 • MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos.

 • Tiesiogiai MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai.

 • Kompiuterinė technika ir programinė įranga (ne daugiau nei 50 proc. šios veiklos tinkamų finansuoti išlaidų sumos).

 • Su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos.

 • Kiti MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.

Procesų ir organizacinių inovacijų diegimui:

 • Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos.

 • MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos.

 • Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, išlaidos.

 • Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui.

 • MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos.

 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.

 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.

 • Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios įrangos nuomos išlaidos.

 • Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

 • Netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 • Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje:

- Investuotojas (pareiškėjas) Lietuvos Respublikoje ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvos Respublikoje arba investuotojas (pareiškėjas) nėra vykdęs veiklos Lietuvos Respublikoje ir ketina pradėti MTEPI veiklą Lietuvos Respublikoje.

 • Partneriais gali būti privatieji juridiniai asmenys ir (ar) mokslo ir studijų institucijos.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.