Procesas LT

Procesas LT PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą MVĮ, remiant inovatyvių vadybos metodų1 ir valdymo sistemų2 diegimą MVĮ.

1Pavyzdžiui: subalansuotos rodiklių sistemos (BSC), Goldrattʼo apribojimų teorijos, „Toyota“ gamybos sistemos, JIT (Just-In-Time), TQM (Total Quality Management), LEAN, „Six Sigma“, TOC (theory of constraints) ir kt.

2Pavyzdžiui: ISO 9001 kokybės vadybos sistemos; OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos; ISO 22000, ISO/IEC 27001 grupių valdymo sistemos; RVASVT/ HACCP, BRC, IFS, JCI, SA 8000, TAPA FSR ir kt.

PARAMOS DYDIS

Nuo 4.000 iki 70.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Iki 50 proc.

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui, įsigijimas.

  • Standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų).

  • Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (inovatyvių valdybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo/akreditavimo išlaidos). (Pastaba: nefinansuojamos sertifikato pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos).

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Personalo inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų bei rinkodaros inovacijų ir netechnologinių ekologinių (aplinkosaugos) inovacijų diegimas.

  • Išorinės nuolatinės ar periodinės konsultavimo paslaugos, nesusijusios su inovatyvaus vadybos metodo ar inovatyvios valdymo sistemos diegimu, taip pat konsultavimo paslaugos, susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, tokiomis, kaip tos, kurios skirtos einamosioms konsultavimosi mokesčių klausimais paslaugomis, įprastoms teisinėms paslaugoms ar reklamai.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jei vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145.000 eurų.

  • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai.

  • Negalimi pareiškėjai – įmonės, teikiančios netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose paslaugas.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.