Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai

Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai PRIEMONĖS TIKSLAS – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

 1. Taikomieji (pramoniniai) moksliniai tyrimai ir (ar) eksperimentinė plėtra (bandomoji taikomoji veikla).

 2. Įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūros, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose, kūrimas arba plėtra.

 3. Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Projektas turi atitikti bent vieną iš prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių:

 • Energetika ir tvari aplinka;

 • Sveikatos technologijos ir biotechnologijos;

 • Agroinovacijos ir maisto technologijos;

 • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;

 • Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos;

 • Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

PARAMOS DYDIS

MTEP veikloms - iki 1.200.000 Eur

MTEP infrastruktūrai - iki 3.000.000 Eur

Sertifikavimui - iki 200.000 Eur

PARAMOS LĖŠOS

Moksliniams tyrimams:

Iki 80 proc.* - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 75 proc.* - vidutinės įmonės

Iki 65 proc.* - didelės įmonės

Eksperimentinei plėtrai:

Iki 60 proc.* - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 50 proc.* - vidutinės įmonės

Iki 40 proc.* - didelės įmonės

* Maksimalus intensyvumas galimas tik įgyvendinant projektą su partneriais!

MTEP ir inovacijų infrastruktūros įsigijimui:

Iki 45 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 35 proc. - vidutinės įmonės

Iki 25 proc. - didelės įmonės

Naujų produktų ir technologijų sertifikavimui:

Iki 70 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 50 proc. - vidutinės įmonės

Iki 30 proc. - didelės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

MTEP veikloms:

 • Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos.

 • MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos.

 • Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu.

 • Medžiagos, mažavertis inventorius, atsargos ir panašūs produktai, priskirtini trumpalaikiam turtui.

 • MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos.

 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.

 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.

 • Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios įrangos nuomos išlaidos.

 • Projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

 • Netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotąją normą.

MTEP ir inovacijų infrastruktūros įsigijimui:

 • MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos;

 • MTEP veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;

 • kompiuterinė technika ir programinė įranga (ne daugiau nei 50 proc. šios veiklos tinkamų finansuoti išlaidų);

 • su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos;

 • kiti MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.

Naujų produktų ir technologijų sertifikavimui:

 • produkto sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo produkto transportavimo išlaidos, būtinos produktui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo, verifikavimo ir siuntimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;

 • sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;

 • projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 • Privatieji juridiniai asmenys;

 • Viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

 • Partneriai – privatieji juridiniai asmenys, mokslo ir studijų institucijos.

 • Pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir partneris (-iai) vienas kito atžvilgiu turi būti savarankiškos įmonės.

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.