Auditas pramonei LT

Auditas pramonei LT PRIEMONĖS TIKSLAS – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse.

Energijos vartojimo auditas – procedūra, kurios metu auditorius, vadovaudamasis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“, įvertina energijos ir vandens nuostolius pramonės įmonės technologiniuose procesuose ir įrenginiuose ir numato priemones šios įmonės energijos ir vandens nuostoliams sumažinti.

  • Energijos vartojimo auditą gali atlikti atestuoti pagal atestavimo tvarkos aprašą auditoriai arba kitų ES valstybių narių auditoriai.

  • Atlikus energijos vartojimo auditą, turi būti per 3 metus po audito atlikimo įdiegta bent 30 proc. audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurios pagal atsipirkimo laiką galėtų būti priskirtinos Audito atlikimo metodikoje nurodytai A grupei (paprastasis atsipirkimo laikas iki 1 metų) ir B grupei (paprastasis atsipirkimo laikas nuo 1 iki 3 metų). Energijos vartojimo auditas turi numatyti ir C grupei (paprastasis atsipirkimo laikas ilgesnis nei 3 metai) priskirtinas energijos vartojimo efektyvumo priemones.

PARAMOS DYDIS

Iki 10.000 Eur - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 18.000 Eur - vidutinės ir didelės įmonės

PARAMOS LĖŠOS

Iki 70 proc. - labai mažos ir mažos įmonės

Iki 60 proc. - vidutinės įmonės

Iki 50 proc. - didelės įmonės

PARAIŠKŲ PRIDAVIMAS

Kvietimas šiuo metu nėra aktyvus!

Domitės šia priemone? Kreipkitės į mus ir apie naujo kvietimo paskelbimą sužinosite pirmieji. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Išlaidos tyrimams, t.y. energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.

  • Didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES.

  • Pramonės įmonė, kuri vykdo pramonės ekonominę veiklą, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

  • Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos turi būti ne mažesnė negu 579.240 EUR (skaičiuojant už 2 praėjusius finansinius metus).

 

Domina kokios yra Jūsų įmonės galimybės pasinaudoti šios priemonės parama?

Prašome kreiptis.